تازه های سایت

29. اسفند 1395 - 0:35
سکوت علی (ع) و جهاد فاطمه (س)
نویسنده: 
حجت الاسلام برجسته پور
یکی از مشخصه ها وعلایم نقش آفرینی مستقیم زن در تاریخ استقلال شخصیتی او وعدم وابستگی او درکسب کمالات واعمال اراده ونظراوبدون وابستگی به مرد میباشد.

آگاهی وعلم,صاحب اختیاربودن,اراده مستقل داشتن, دلاوری وشجاعت,خلاقیت,پرستنده بودن وارتباط مستقیم باخداداشتن,استقلال اقتصادی داشتن,حق نظر ورأی درخانه وجامعه داشتن وحق دخالت نمودن درصحنه های گوناگون اجتماعی,سیاسی داشتن,احقاق حق نمودن وخطابه وسخنرانی داشتن از مصادیق استقلال شخصیتی زن میباشد که همه این مصادیق ونمونه ها به نحو کامل وباتوجه به چارچوبه های شرع مقدس اسلام درزندگی وسیره حضرت زهرا(س) وجود داشته ونمایانگر تاثیرگذاری مستقیم زن درتارخ میباشد.

 

اماآنچه بعنوان یکی ازوالاترین نقش های حضرت زهرا(س) که از نظرتاریخی بایدطرح نمود,پایه گذاری ویاحمایت مردم ازمکتب تشیع ونظام امامت وافشاگری وکوباندن منافقین وسرکوب آنان درصدراسلام که باتوطعه های فرهنگی پس از پیامبر(ص) انکار مقامات قدس وملکوتی اهل بیت(ع),تغییرنظام امامت به نظام شورا سالاری وشعار دروغین حسبناکتاب الله را حاکم برجامعه واذهان عمومی نمودن برای حذف قرآن منسجم وبدعت گذاری های پی در پی وضربه اقتصادی به اهل بیت(ع) باغصب فدک و وارد نمودن ضربه سیاسی که همه ی زمینه ها آماده شده بود تادرعمل ضربه منافقین!شوکت سیاسی واقتدار سیاسی اهل بیت(ع) را بشکند ولذا پس ازآماده بینی شرایط,علی(ع )را کنارزده ودیگران را بجای او..!
باترور شخصیت آن امام وشکستن تقدس وحرمت فاطمه ی او وبابرداشتن همه حدود ومرزها ونفی هرگونه خط قرمز قرآن مقدس,پیامبر وامام مقدس,خانه مقدس وقابل احترام وفاطمه مقدس و... همه وهمه یکباره با استفاده از زور و زر,شخصیت گرایی واستفاده از قومیتها وطایفه گری,مجالست بایهودیان وکسب واعمال نظرات آنان وبا وعده دادن پست ومقام وخریدن مردم بوسیله پول,تاآنجایی که حتی بین مردم پول تقسیم میکردند وبخشش بیت المال وحق مستمندان وفقرا(زکات) بعنوان حق السکوت,احترامشان شکسته شد.

 

حضرت زهرا(س)پس ازرحلت رسول گرامی(ص)تنهافردی است که باهمه وجود ازطریق استدلال ومحاجه,تامرزجهاد وشهادت درپایه گذاری مکتب تشیع تلاش میکند ودرغوغاسالاری سیاسی وفرهنگی حاکم برمدینه تمدنی اصیل ومدنیتی علوی راترسیم وحمایت میکند ودرفرهنگ سازی تشیع نقش اساسی بازی کرد ودرشرایطی که فریاد علی(ع)درگلو می پیچید نوای فاطمه زهرا(س) درمسجدمدینه درحضور عام مردم بلندبود,درشرایطی که علی(ع)شمشیرغلاف نموده بود,فاطمه زهرا(س)دربرابرمنافقین زمان خود ایستاده بود وقیام الله داشت,"یعنی علی(ع)قعود الله بود وفاطمه(ع)درقیام لله بود ودرنتیجه همین قیام اللهی تعریف مکتب تشیع ورسوایی منافقین ومرام فکری آنان بود.

 

حمایت های گوناگون حضرت زهرا(س)درحمایت وگاهی هدایت وپرورش مردان درجه اول تاریخ بشریت یعنی شخص پیامبر,امیرالمومنین وحسن وحسین(ع) وعده ای ازاصحاب پیامبر مانند سلمان محمدی,جابربن عبدالله انصاری,ابوذر,بایدموردبررسی قرارگیردکه دراین موضوع بعنوان نمونهرنقش های غیرمستقیم حضرت زهرا(س)درسازندگی حسین بن علی(ع)آفریدگارصحنه عاشورا  و رونق بخشیدن به خانه برای حمایت ازبهترین مرد روزگار(کوفیت علی ع),موافقت وهمراهی ورضایت به همه فعالیت های اجتماعی وجهادی حضرت علی(ع),دعوت نمودن مردان مهاجرین وانصار دردفاع ازاسلام,خطبه های حماسی وعلمی, ونقش آفرینی حضرت زهرا باحضور مستقیم درصحنه جنگ احزاب واحد,حضوردر حجت الوداع,هجرت ازمکه به مدینه,حرکتهای شبانه برای روشنگری مهاجر وانصار,رأی ندادن به منافقین صدراسلام,دلاوری ورشادت وصاحب اختیاربودن درمواردمتعدد و دفاع ازحق شخصی خود,ایجادروحیه جهادی ودشمن ستیزی درفرزندان,پیمان نسبت به ولایت وامامت,جسارت برخورد مستقیم بادشمن وسیاسی بودن و دفاع همه اعضای خانواده از امامت را میتوان بهترین گواه ومبین نقش آفرینی حضرت در تاریخ اسلام بلکه انسانیت دانست.

 

وبالاخره فعالترین دوره حضور حضرت زهرا(س) درصحنه های اجتماعی,سیاسی وفرهنگی, حضور جسورانه,مظلومانه وآگاهانه,حضوری برای دفاع ازنظام  امت وافشای خط نفاق سیاسی وفرهنگی,حضور عالمانه باخواندن خطبه درمسجد مدینه وحضورمظلومانه باگریه های فراوان در بیت الاحزان بخاطر کجروی جامعه اسلامی ودور شدن از امامت, وحضوری شجاعانه تاسرحد قربانی دادن فرزند ولطمه دیدن خود.

 

تلاش وهمت فاطمه زهرا(س) دردفاع از امامت و مرام تشیع فرهنگی  وتثبیت امامت وادامه خط رسالت از نظرسیاسی وحضور جدی تمام عیار در امور اجتماعی را باحاکمیت روح قرآن وسنت نبوی وگریز ازبدعت وباندگرایی ورجعت جاهلیت ومرام جاهلیت را زنده کرد..

اگرجهاد وشهادت,مبارزه باستم وستمگر, گریه ومظلومیت,غربت وتنهایی,منطق قوی واستدلالی, اگر علی (ع)دوستی وعبادت وصدها اگر دیگر ازمشخصات شیعه علی(ع) است همه وهمه در فاطمه(س)به کاملترین وجه ممکن قابل مشاهده است وبعنوان اسوه وقهرمان راهنمای بشریت وتارخ شد.

قوانین ارسال نظر:

سفیردنا نظرات بی ارتباط با خبر و نظراتی که حاوی توهین یا افترا است را منتشر نمی‌کند.

لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری کنید.

نظرات کاربران

صبح زاگرس